โครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2
ศูนย์บริการและให้ความช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(ใบสมัครคลิก)