สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี

คู่มือนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ 2565

แผนการสอนคณะนิติศาสตร์ ปี 2565 (คลิก)ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบไล่


รายละเอียดการแจ้งจบ/การสำเร็จการศึกษา


เอกสารและใบคำร้องของคณะ

(นักศึกษาสามารถพิมพ์และปริ๊นแล้วนำเอกสารพร้อมหลักฐานมายื่นที่ ชั้น 2 ห้อง1208 หน่วยทะเบียนประเมินผลการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ราม 1)


สื่อการเรียนการสอน


หน่วยงานที่นักศึกษาควรทราบ

>>สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

>> เนติบัณฑิตยสภา

>>สภาทนายความ - Lawyers Council of Thailand
>>กระทรวงยุติธรรม - Ministry of Justice
>>กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ - Rights and Liberties Protection Department
>>กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม - Legal Execution Department
>>กรมราชทัณณฑ์ - Department of Correcttio


 จัดหางาน

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะ

 

สำนักงานอธิการบดี

 

               สถาบัน / ศูนย์

 

                 สำนัก/อื่น

- คณะนิติศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะรัฐศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- คณะสื่อสารมวลชน
- คณะทัศนมาตรศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- โรงเรียนสาธิต ม.ร.
( ฝ่ายประถม )
- โรงเรียนสาธิต ม.ร.
( ฝ่ายมัธยม )
 
- สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองแผนงาน
- กองอาคารสถานที่
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองกิจการนักศึกษา
- กองงานวิทยาเขตบางนา
- กองบริการการศึกษา
- สภาคณาจารย์
- สภาข้าราชการและลูกจ้าง
- สำนักงานตรวจสอบภายใน
- งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา
- หน่วยทุนการศึกษากองกิจการนักศึกษา
 
- สถาบันคอมพิวเตอร์
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
- สถาบันการศึกษานานาชาติ
- สถาบันภาษา
- สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- สถาบันกฎหมายไทย
- สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
- ศูนย์สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา
 
- สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผล(สวป.)
- สำนักหอสมุดกลาง
- สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
- สำนักพิมพ์
- สำนักกีฬา
- สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
- สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
- สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจ
- สำนักวิทยบริการ
- สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ(RAM3000)
- บัณฑิตวิทยาลัย
- ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ