โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒวรรณธรรม คณะนิติศาสตร์ ๒๕๖๑

 

1. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ทำบุญปีใหม่” ประจำปี2561 คลิกเพื่อชมภาพ
2. โครงการสืบสานประเพณีไทย "วันสงกรานต์ 2561" คลิกเพื่อชมภาพ
3. โครงการเกษียณอายุราชการ “สายสัมพันธ์น้องพี่ ปี 2560 คลิกเพื่อชมภาพ
4. โครงการศึกษาอนุรักษ์งานด้านจิตรกรรม เรื่องทศชาติชาดกที่เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมาย คลิกเพื่อชมภาพ
5. โครงการศึกษาการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในยุคดิจิตอล คลิกเพื่อชมภาพ

 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒวรรณธรรม คณะนิติศาสตร์ ๒๕๕๙

1.โครงการทำบุญปีใหม่ ๒๕๕๙ คลิกเพื่อชมภาพ

2.โครงการประเพณีสงกรานต์ในภูมิภาคอาเซียน ๒๕๕๙ คลิกเพื่อชมภาพ

3.โครงการ “บูรณาการกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กับภูมิปัญญาท้องถิ่น” คลิกเพื่อชมภาพ

4.โครงการ “วรรณคดีวิจักษ์ ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา” คลิกเพื่อชมภาพ

5.โครงการไหว้ครู (โครงการสัปดาห์รพี ๕๙) คลิกเพื่อชมภาพ