โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒวรรณธรรม คณะนิติศาสตร์ ๒๕๖๓

1. โครงการศึกษาเรียนรู้การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน คลิกเพื่อชมภาพ
2. โครงการประกวดบทร้อยกรอง (กลอนแปด) ประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2563 คลิกเพื่อชมภาพ

 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒวรรณธรรม คณะนิติศาสตร์ ๒๕๖๒

 

1. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ทำบุญปีใหม่” ประจำปี2561 คลิกเพื่อชมภาพ
2. โครงการสืบสานประเพณีไทย "วันสงกรานต์ 2561" คลิกเพื่อชมภาพ
3. โครงการศึกษาประวัติศาสตร์การค้าในสมัยอยุธยา คลิกเพื่อชมภาพ

 


โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒวรรณธรรม คณะนิติศาสตร์ ๒๕๖๑

 

1. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ทำบุญปีใหม่” ประจำปี2561 คลิกเพื่อชมภาพ
2. โครงการสืบสานประเพณีไทย "วันสงกรานต์ 2561" คลิกเพื่อชมภาพ
3. โครงการเกษียณอายุราชการ “สายสัมพันธ์น้องพี่ ปี 2560 คลิกเพื่อชมภาพ
4. โครงการศึกษาอนุรักษ์งานด้านจิตรกรรม เรื่องทศชาติชาดกที่เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมาย คลิกเพื่อชมภาพ
5. โครงการศึกษาการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในยุคดิจิตอล คลิกเพื่อชมภาพ

 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒวรรณธรรม คณะนิติศาสตร์ ๒๕๕๙

1.โครงการทำบุญปีใหม่ ๒๕๕๙ คลิกเพื่อชมภาพ

2.โครงการประเพณีสงกรานต์ในภูมิภาคอาเซียน ๒๕๕๙ คลิกเพื่อชมภาพ

3.โครงการ “บูรณาการกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กับภูมิปัญญาท้องถิ่น” คลิกเพื่อชมภาพ

4.โครงการ “วรรณคดีวิจักษ์ ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา” คลิกเพื่อชมภาพ

5.โครงการไหว้ครู (โครงการสัปดาห์รพี ๕๙) คลิกเพื่อชมภาพ