อาจารย์ ดร.พิชญ์  วิทยารัฐ 
หัวหน้าภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช

รองศาสตราจารย์จตุพร วงศ์ทองสรรค์ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา พินิจจันทร์

 

MR. FREDERICK  CEELY

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลิล  สิรพิทูร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ 

อาจารย์ธนะชาติ ปาลิยะเวทย์

 

ผศ.ดร.ดนพร  จิตต์จรุงเกียรติ

 อาจารย์ภาณุ   ตติยะวรนันท์

 

 

อาจารย์ภิรนา พุทธรัตน์

 

 

(ว่าง)

เลขานุการภาควิชาฯ 

โทร.  ๒๔๒๑